HRIS@Korat2

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา


ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองเต็ง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020162@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุนัย บรรจงรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1760-7705
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  122 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  19.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุนัย บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางจุฑาทิพย์ สาพิมาย ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.จุฑามาศ ชำนาญมะเริง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางวิไล พลสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางปราณี วิริยะ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.สุรังสี สวัสดิ์รัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางขนิษฐารัตน์ จ่ามมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นายไพโรจน์ บรรจงรอด ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.กฤษฎิ์ฐิตา พันธ์สาริกิจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวณพัชร ลบบำรุง พนักงานราชการ
2. นายสรวิชญ์ บรรจงรอด ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่