HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกรูด


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านกรูด ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : 30020161@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายจีรวัฒน์ เกตศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-2756-9841
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  101 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  17.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ เฉลิมพระเกียรติ 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายจีรวัฒน์ เกตศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางทองม้วน ยิ้มทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางปราณี ไชยคำภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายสมชาย จีบโพธิ์ ครู ชำนาญการ
5. นายภูมิศักดิ์ ชาติธนวัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายณรงค์ภักดี ยะไวย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางกุสุมา ประจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปุญญาพัฒน์ ปานรัตน์ พนักงานราชการ
2. นางสาวอังคณา โคตรชมภู ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางสาวกนุชล แทวกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. น.ส.ณัฐกานต์ นันกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000)

แผนที่