HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองสะแก


ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองสะแก ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020159@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางสุพรรนณี วิมลธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-5764-6794
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  208 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  86.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุพรรนณี วิมลธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.พิชญากาญจน์ นวชีวพัฒน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.มาริตา บุญประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางธันญาพัชญ์ ใจปัญญา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางพวงเพ็ญ แสนท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางสรีวรรณ แปะกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางสุพรรณ พลารักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางขวัญชนก วิเศษรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. นายอนุวัฒน์ สง่าในเมือง ครู ชำนาญการ
10. นางณัฐธยาน์ สะแกทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
11. น.ส.เกื้อสกุล รื่นเริงใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. นางใจทิพย์ ด่านกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
13. น.ส.วชิราภรณ์ แล่นโคตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. นายอนุวัฒน์ สุทธิวงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.มนัสนันท์ พรมสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.กมลวรรณ จันทรจิต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
17. น.ส.ทรายแก้ว วิเชียรรัตน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชาญณรงค์ คุณิสสรางกูร ลูกจ้างประจำ
2. นายธนบดี จิวเจริญภูวดล พนักงานราชการ
3. นางสาวรัตนาพร ผ่องผา พนักงานราชการ
4. นางสาวกัลยา จุละนันท์ บุคลากรวิทยาศาสตร์
5. นางสาวอังคณา ด้วงกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่