HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย


ที่ตั้ง  หมู่ 5 หนองลูกควาย ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30140 อีเมล : 30020158@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางอภิสรา สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-4431-8269
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  34 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางอภิสรา สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางนิรัชณู ธีระรัตนสุนทร ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายนิด ครองกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นายพิสิทธิ์ แบ้กระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่