HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านคลองสารเพชร


ที่ตั้ง  หมู่ 7 คลองสารเพชร ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020157@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  100 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ศศิธร รักษาพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. นางปิยะวรรณ สันจะโป๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางนุชรัตน์ วิไชยคำมาตย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางนิสรา เขียนสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางชุมพร อ่อนอยู่ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางวรารัตน์ เพิ่มพูน ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวมัทธลี สียางนอก ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางสาวแพรวพรรณ จีนสูงเนิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นายวรวุฒิ ต่วนกระโทก นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
4. นายอภิชาติ เพิ่มพูน ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่