HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบุกระโทก


ที่ตั้ง  หมู่ 14 หนองหวาย ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020156@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางรมิตา สีมาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9582-6211
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  266 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  90.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางรมิตา สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ปาริฉัตร กลั่นกระโทก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางสมมาศ จรัญกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางอารุณ สามารถกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางภาวิณี คบขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางวันทนา พัทธลงกรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.ศรสวรรค์ ฤทธิวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. นางอรอุไร ธาราพิทักษ์ชีวิน ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.ทิฆัมพร ภักดีรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. นางณัฐชยา ศิริสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางพยอม บัวผันสระน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นายไพฑูลย์ บัวผันสระน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ
13. นายจิรายุ สุนทรมัจฉะ ครู ชำนาญการพิเศษ
14. น.ส.ศริณญา พลารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
15. นางอุไร จงจอหอ ครู ชำนาญการพิเศษ
16. น.ส.จุฑามาศ ทุ่งฝนภูมิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสีทา เพียรผักแว่น นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่