HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก


ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020154@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ชิณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  101 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบัญชา ชิณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ดาหวัน แก้วแผ่ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางกรรณิกา ทองสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.ณัชชา ทิพย์พันดุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.มะลิวัลย์ จงจิตชอบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.กิตติยาภรณ์ คงสิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเสนอ ครองกระโทก ลูกจ้างประจำ

แผนที่