HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระมะค่า


ที่ตั้ง  หมู่ 2 สระมะค่า ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020153@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  43 คน
จำนวนห้องเรียน  6 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นางบรรจง พรรณหาญ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.กันภิรมย์ ทานกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ สุรนิตย์ ลูกจ้างประจำ
2. นายทักษะ วีระศร ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่