HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่


ที่ตั้ง  หมู่ 1 หนองไม้ไผ้ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020152@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายอนุชิต ป่วงกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1760-6872
anuchit.pa@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  201 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  80.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอนุชิต ป่วงกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.สุภาภรณ์ จำปาโพธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.ประเทืองศรี บุญล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.เพ็ญพักตร์ ผิวไธสง ครู ชำนาญการ
5. นายสุรินทร์ สุวะเสน ครู ชำนาญการ
6. นางราตรี เทศผ่อง ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นายสราวุธ กรองกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.จรรยา แนะกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.จีราพร หวังกรุงกลาง ครู ชำนาญการ
10. นายดิเรก รัตนาภรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
11. น.ส.ประภาพร โตพังเทียม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. น.ส.อารียา ฟักหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.จิราวรรณ ทินกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ปกรณ์ ดวงกระโทก พนักงานราชการ
2. นางวิราวรรณ เซ็นกระโทก ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางสีไพร มวยกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นายวิลัยลักษณ์ เกตุวงศ์รัมย์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
5. นางสาวจันทกานติ์ ปรานกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่