HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก


ที่ตั้ง  หมู่ 6 หนองบุนนาก ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020150@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7846-6054
ผู้บริหารและครู  20 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  370 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  65.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประสิทธิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางธิดารัตน์ วรรณพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ศิริลักษณ์ วีระพัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายสมนึก หันกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายคมสัน ยงเพชร ครู ชำนาญการ
6. น.ส.สุดาพร มูลนิธิธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.วิลาวรรณ เสนนอก ครู ชำนาญการ
8. นายเจษฎาภรณ์ เข็มรัมย์ ครู ชำนาญการ
9. นายวัชรากร คงอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นายอภินันท์ ข่าขันมะลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. นายครรชิต ชำนิประโคน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. นายธนกฤต นาคทะเล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.ธมกร พลสุวรรณ ครู ชำนาญการ
14. นางรัชนี รักษ์ทินสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
15. นางเก็จรวี สันโต ครู ชำนาญการพิเศษ
16. นายไพบูลย์ รักษ์ทินสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
17. น.ส.ธีราพร แสนคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
18. ส.อ.หญิงวัลยาภรณ์ ศรีสุธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
19. ว่าที่ร.ต.วรวิทย์ ประดับจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
20. น.ส.ฤดีรัตน์ ลัทธิวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจารุนี ฟอกสันเทียะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวมลิวัลย์ ถึงอินทร์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่