HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองไทร


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองไทร ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020149@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายนฤชา ดุจจานุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-1834-0239
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  61 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนฤชา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางจำนง สุวรรณโคตร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางกรองทอง พุ่มพวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.ภัทรนัน ลาดนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชูชาติ สำกลาง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวนิตยา มาระศรี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่