HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้


ที่ตั้ง  หมู่ 4 หนองตะไก้ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020147@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสงวน มูลนิธิธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1876-5512
ผู้บริหารและครู  20 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  417 คน
จำนวนห้องเรียน  13 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  110.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสงวน มูลนิธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสมพิศ มูลนิธิธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายชนินทร์ โพธิ์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.กนกอร เยี่ยงเสือ ครู ชำนาญการ
5. น.ส.ชุติกาญจน์ บุญลี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.สุภาพร คันกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางยุพิน วิสีปัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางฐิติกานต์ ทรงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายโอภาส ช่วงชิต ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นางวีณา ปิ่นโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางสายหยุด ช่วงชิต ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นายเชิดชัย พลยูง ครู ชำนาญการพิเศษ
13. นางปิยะดา สิงขรอาจ ครู ชำนาญการพิเศษ
14. นางจิราภรณ์ โพธิ์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ
15. น.ส.ปาณิศา ทั่งกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.อัจฉราภรณ์ สูงโด่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
17. น.ส.อุไรพร กิจดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
18. นายชำนาญ ป้อมอาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
19. น.ส.วนิดา จำปาเณร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
20. น.ส.นงลักษณ์ ค่ำกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุวิชา โพธิกนิษฐ พนักงานราชการ
2. นางสาวกาญจนา ทิพย์กระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นางสาวณิชานันท์ หงษ์สมศรี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
4. นายสมบัติ สืบวงค์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่