HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านยอกขาม


ที่ตั้ง  หมู่ 5 ยอกขาม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020146@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิพล รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6581-9812
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  65 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสิทธิพล รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายฉัตรชัย สงทามะดัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.นวลพรรณ กลั่นหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิชาญ ช่วยพันธุ์ ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวพันทิวา แพงวงษ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่