HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสารภี


ที่ตั้ง  หมู่ 1 สารภี ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020145@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมพร พานอิ่มมะเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-3765-5647
ผู้บริหารและครู  19 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  345 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมพร พานอิ่มมะเริง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ชวัลลีย์ แนบสนิทวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.กษมา นิเรียงรัมย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายไพศาล ตากกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายวุฒิไกร ไกรสน ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางภัทรธิดา ตากกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางสุจิตตรา จันทรสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ
8. น.ส.มัณฑนา คงผาสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.ชลลดา แนบสนิทวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.วนัฐชนก จันทรักษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.ภคนันท์ บุญยาตรา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. น.ส.ขวัญจิรา สินจริยานนท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
13. นางทิชานันท์ ไกรสน ครู ชำนาญการพิเศษ
14. น.ส.จิณณ์กมล ภูมิพิพัฒน์เดชา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.อนงค์ กันกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
16. น.ส.ศศมล สุริพล ครู ชำนาญการพิเศษ
17. นายภัคคิไนย เมืองพนัส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
18. น.ส.ระพีพรรณ พรตะคุ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
19. น.ส.นัยย์เนตร นามสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววาสนา จุกแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายสมัย อินทร์โพธิ์กลาง นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
3. นางสาวชุติมา ต่อกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่