HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน


ที่ตั้ง  หมู่ 13 ทุ่งรวงทอง ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020143@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
น.ส.รัฐณีรนุช นามแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  19 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  33.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.รัฐณีรนุช นามแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นายภาคภูมิ รักษ์ภักดี ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเกรียงไกร สิริรัตน์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาววิไลพร รักษ์ภักดี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่