HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองจาน


ที่ตั้ง  หมู่ 8 ลุงเขว้าหนองจาน ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020141@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  32 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  45.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. นางจินดา นิธุรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายรุจิภาส มวยดี พนักงานราชการ
2. นายนรากร พินิจวรานนท์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่