HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านลุงเขว้า


ที่ตั้ง  หมู่ 1 จิตประสงค์ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020140@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสุริยา แสนท้าว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6260-4072
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  323 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  27.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุริยา แสนท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.เยาวลักษณ์ อาภรศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายอิชยา กิตติเวทยานุสรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายคหบดี สันติภคพงศ์ ครู ชำนาญการ
5. นางเพ็ชรไพรินทร์ ด้วงมุขพะเนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.ปิยะนุช ประจวง ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.พัชรินทร์ พลไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.กรรณิการ์ ฉัตรครบุรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. น.ส.รวิพันธุ์ นอกกระโทก ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นายเจนภพ อักคัง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.นิธินันท์ แก้วสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นางเยาวลักษณ์ กิจสนธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
13. น.ส.ศศิธร พลาปัญญากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
14. น.ส.นันทิดา จิตนิยม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
15. นายชัยพร ชูชาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.รัชดา ปัญญาเอก ครู ไม่มีวิทยฐานะ
17. น.ส.อาธิสา ศิริพร ณ ราชสีมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวปิยนุช นอกกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายพนม โกสีนาม นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่