HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านถนนหัก


ที่ตั้ง  หมู่ 4 ถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020139@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-5312-6944
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  83 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  84.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางนันท์นภัส เขียนนอก ครู ชำนาญการ
3. นางบุญค่ำ สีบุญเรือง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางปราณี ศักดิ์หารภพ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.นภวรรณ ภิญโญดม ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.อัญชนา พรหมพันใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายกิตติศักดิ์ ตุ่นกระโทก ลูกจ้างประจำ
2. นายกรณ์จิราวุฒิ ดีประเสริฐ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่