HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์


ที่ตั้ง  หมู่ 3 ใหม่สมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020138@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอุทัย เหตุผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6581-9812
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  33 คน
จำนวนห้องเรียน  7 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอุทัย เหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางพรเทวี นกพลับ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางชนัญชิดา เบกไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววัลภา ตุ่นกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่