HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 ใหม่อุดม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020137@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-1389-8498
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  183 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  50.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 3
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางชนากานต์ วรรณปะเก ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางภัคจิรา พัฒนมานะการ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายสาธิต ลิ้มเจริญพรชัย ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางวาสนา รัตนะ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายสุรัช คบขุนทด ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางอัญชลินทร์ เทียมกระโทก ครู ชำนาญการ
8. นายพิจิตร ชูชีวา ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.กนกวรรณ ขจีรัมย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
10. นายวิชัย ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
11. น.ส.กนกอร ตุงไธสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. นายพิริยะพงษ์ จันทร์แจ่มภพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.นิตติยา วงค์จำปา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. น.ส.นิษรา แจ่มจำรัส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. นายภิชญะ ไหล่ขาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.นาถทิวา สุบงกช ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมใจ ไพรเขียว ลูกจ้างประจำ
2. นางสุภาพร คงอาจ พนักงานราชการ
3. นางศุภร แหวนจะโป๊ะ พนักงานราชการ
4. น.ส.คณัสนันท์ วงชวัลณรัตน์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
5. นางสาวนิชาภา ชัยศิริ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่