HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระซาง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 สระซาง ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020136@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางภู่เพชร บุญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7239-9125
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  24 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  65.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางภู่เพชร บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายปฏิวัติ จันทนุกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.โชติกา อึ้งประภา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเพชรเพ็ญ ศรีนาคา นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวกันยาวีร์ กองแก้ม ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่