HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ


ที่ตั้ง  หมู่ 6 ซับตะคร้อ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : 30020135@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายมาณัฐพล อุปวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  114 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ หนองบุญมาก 2
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมาณัฐพล อุปวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.สุพัทนาพร แสนคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.สุภักดิ์ศิริ แก้วมาพะเนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางฐิติกมล เกียรติวีราภรณ์ ครู ชำนาญการ
5. นายจีรศักดิ์ บุญถึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.ดวงกมล เป็นผาสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.นิตยา พันธุ์อินป้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ แบงกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวศรินธร ปาทาน ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นางสาวกนกกาญจน์ เยื่องไธสง พนักงานราชการ

แผนที่