HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองพลอง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020134@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
น.ส.ณิชนันท์ นิติสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-1828-5462
nitchanan.ni@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  91 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ณิชนันท์ นิติสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางวิมล ยางกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ฐิติรัตน์ ไปเจอะ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางนภสร จิตรพิมาย ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางนฤมล เพประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอัศวิน นิติสิทธิ์ นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
2. นางสาวทิชากร เต็งผักแว่น ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่