HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระมะค่า


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านสระมะค่า ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020133@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางธนิตา ปัดตาเทสัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-0375-7891
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  85 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางธนิตา ปัดตาเทสัง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางศิริพร ขันดี ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.อุลัยวรรณ แสงสุระ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางนิฏฐานันท์ อบทองหลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.นภาพัฒน์ คุ้มหมู่ม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจิรัสย์ พรมหนองแสน ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่