HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะคร้อ


ที่ตั้ง  หมู่ 2 ตะคร้อเหนือ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020132@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-8103-6030
anuwat.wi@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอนุวัตน์ วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางดวงจันทร์ สุทธิ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายคูณ คมไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายทศพร กิจนิตย์ชีว์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางสมปอง พึ่งจันดา ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.ปวีณา หนองบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญจันทร์ ศรีเคน ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้หอม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นายอาคม ลาสุดตา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่