HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020131@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  92 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  14.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  14.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.วรรณศิริ สดกลาง ครู ชำนาญการ
2. น.ส.ศศิพัตร ทองนอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายธนกิตติ์ กาศก้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.สุธีธิดา ดวงภักดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.สุกัญญา ชารีวัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเวช นางสันเทียะ ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวมัทนาชา สายสุทธิ์ พนักงานราชการ
3. นางจันทราวรรณ แอบทองหลาง พนักงานราชการ
4. นางสาวรัตน์ดาวรรณ นางสันเทียะ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่