HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหินดาด


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านหินดาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020130@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสหพันธ์ เปาจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-6306-5633
sahaphan.pa@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  19 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  332 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสหพันธ์ เปาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางนิภา ศรีโคตรโพธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.สุพรรณา อินทะวัน ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางนาฏอนงค์ เมืองศักดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางสุคนธ์ โป๊ะไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายศรายุทธ พวงประเสริฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นางกิติยา สุภารีย์ ครู ชำนาญการ
8. นายธวัชชัย พิทักษ์สกุลรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายสรศักดิ์ เพิ่มพูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. นางสมหมาย เสริมสุข ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นายวัชระ กองน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. นางสว่าง มีสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ
13. น.ส.สุภาวดี ประเสริฐ ครู ชำนาญการ
14. นายนิพัทธ์ ศรีอารยวิจิตร ครู ชำนาญการ
15. นางพวงเพชร นาดสะพัด ครู ชำนาญการ
16. น.ส.วราพร ศิริฤกษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
17. น.ส.จินตนา โครตสมบัติ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
18. น.ส.จริญญา นิยันตัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
19. นายเอกชัย เจียนกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายวิรัตน์ แปลกผักแว่น ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวจิตนิภา บรรณจงส์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นางสาวสุทธิพร บุญเหลื่อม พี่เลี้ยงเด็กพิการ (จ้างเหมาบริการ 9000)

แผนที่