HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองโสน


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านหนองโสน ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020128@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  9 คน
จำนวนห้องเรียน  7 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุเมธ พลเยี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ
2. นายบุญธรรม ลวกไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายละมุด บุราญรัมย์ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวพิมลวรรณ ทินกระโทก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่