HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านแสนสุข


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านแสนสุข ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020127@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายระติเดช ทับแสนลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-7335-5797
ผู้บริหารและครู  17 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  243 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 17 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายระติเดช ทับแสนลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.เจนจิรา คูณเสลา ครู ชำนาญการ
3. น.ส.ระพีพรรณ กะริงกะรอบ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.อัษฎางค์ แว่นศิลา ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางวิลาพร จูมผา ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายสุวิทย์ จูมผา ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางสุรีพร พลเยี่ยม ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นายศุภกิจ ผิวงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.วัลลภา จูมผา ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นางสุภาวดี ผิวงาม ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางเสาวคนธ์ มดแสง ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นางวิภาพร คำภูยศ ครู ชำนาญการพิเศษ
13. นางนิตยา หาพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
14. นางชลธิชา แม่นศรนรา ครู ชำนาญการ
15. นางเพ็ญประภา พานิชปฐม ครู ชำนาญการ
16. น.ส.นีรนุช คุ้มราษฎร์ ครู ชำนาญการ
17. น.ส.สุพรรณี เปลกไธสง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.มธุรส ทับแสนลี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นางสาวอัญชลีพร ทองขันธ์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่