HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านห้วยปอ


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านห้วยปอ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020125@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-4232-5164
thanitphong.ch@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  91 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  34.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนิตพงษ์ ฉวีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นายอมรภัทร สุรนานนท์ ครู ชำนาญการ
3. นางสังวร น้อยหนองหว้า ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางอัจฉรา เรียงสนาม ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายไพฑูรย์ น้อยหนองหว้า ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นางศรีไพร พนมศรี ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นางเกษรา ชนะเพีย ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสุมิตร อินทรา ลูกจ้างประจำ
2. นางเพ็ญพิมล ทับทอง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่