HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านห้วยแคน


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวนาคำพัฒนา ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020123@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นางภนิตา เศรษฐคุณากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-4353-5654
ผู้บริหารและครู  15 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  129 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางภนิตา เศรษฐคุณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางวรลักษณ์ หาญโก่ย ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.ละออง ถ้ำสูงเนิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางขวัญจิตร ป้องนาน ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางพัสวี ดวงท้าวเศรษฐ ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.มลิวัลย์ ปะวะถา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นายสมพร หาญโก่ย ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางประภาวรรณ ไขแสง ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายโอภาส วงษ์สุรินทร์ ครู ชำนาญการ
10. น.ส.สำอางค์ พิศเพ็ง ครู ชำนาญการพิเศษ
11. น.ส.ศิริขวัญ ปัจจัยโคถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
12. นางบุษรา โตกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
13. น.ส.ชลธิชา ปิตาละเต ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. นางกัลยวรรธ์ ย่ามกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.เปียทิพย์ ย่านงูเหลือม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสาคร แย้มสันต์ ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวนภาพร พิพัฒวิวัฒนกิจ พนักงานราชการ
3. น.ส.อ้อมใจ สาแก้ว พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นางสาวอารีรัตน์ ดุจจานุทัศน์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่