HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020122@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางจันทร์จิรา วาปีทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9846-0160
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  54 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  36.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางจันทร์จิรา วาปีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นายพิสิษฐ์ ป้องนาน ครู ชำนาญการ
3. นันท์นภัส รักเพชร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นายฉัตรมงคล ลาปู้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางอัมพร คำจันทึก ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นายศุภกฤษ์ อินทะดก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายทองขาว กิติสุนทรกุล นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่