HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020121@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสุชาดา คำเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 04-4399-055
suchada.kh@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  45 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  14.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุชาดา คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสุนัย ทวรรณกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางแววดาว คมไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจินตนา คลังดี พนักงานราชการ
2. นางสาวสมิตานัน โคตร์สมบัติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
3. นายนายพิทักษ์ชัย ดวงกระโทก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. นางสาวอารีรัตน์ พิภักดี อารีรัตน์ พิภักดี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่