HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกพลวง


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020120@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย อรรคบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-0271-6200
sitthichai.ak@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  46 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  24.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสิทธิชัย อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.อินทิรา เนาวะดี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.อาริยา มีขันทอง ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวจิณณพัต พลไร่ พนักงานราชการ
2. นายจุติพล ทวรรณกุล ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวสุนิษา แพนไธสง พนักงานราชการ

แผนที่