HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านหลุ่งประดู่พัฒนา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020119@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9844-6957
ผู้บริหารและครู  13 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  181 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางอุมาภรณ์ แหไธสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางเฉลี่ย เหล่าดิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางสมหมาย คำจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.ฐิติชญา สวัสดิ์พันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. น.ส.พรทิวา มะทิมาปะเข ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นายบุญเหลือ ย่องมณี ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางกาญจนา ปัญญาศิริสกุล ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นางสุพิน จันทร์ลอย ครู ชำนาญการพิเศษ
10. นางกุสุมาวดี ย่องมณี ครู ชำนาญการพิเศษ
11. น.ส.นงนุช ภูรับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
12. นางดุษณี ชัยมีแรง ครู ชำนาญการพิเศษ
13. น.ส.ธนัชพร เงื่อนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวปวิตรา สายจริงวงค์ พนักงานราชการ
2. นายยรรยง ประกอบกัน ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางสาวธัญลักษณ์ คำจันทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นางสาวชุตินที ปินะกัง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
5. นายพิเชษฐ หาญชะนะ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่