HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองโพด ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020118@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  93 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  29.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชัยยศ อุทัยรัตน์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2. น.ส.ฉลวย ปัตตาเคนัง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นายศักดา ทองดี ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางยิ่งรัก คนรู้ ครู ชำนาญการ
5. น.ส.เพียงพิศ รุ่งโรจน์ชวลิต ครู ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธีรพล ศรีหาบุญทัน ลูกจ้างประจำ
2. นางพรรณพิไล โนตไธสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่