HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านเมืองรัง


ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านโคกสำราญ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020116@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสมศักดิ์ จำปาหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9846-2954
somsak.ch@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  21.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 2
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมศักดิ์ จำปาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวิตรี ปัจจัยตา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางประไพ หนไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.สุกัญญา ประกอบมิตร ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นายอนุชา เดชรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายแสวง พิมพ์ภักดี ลูกจ้างประจำ
2. นางสาวอังคนันท์ หงษ์วิจิตปรีชา ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)

แผนที่