HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะแกรง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020112@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไพฑูรย์ เทือกเถาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-1715-3445
paithon.te@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  105 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  54.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายไพฑูรย์ เทือกเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางวรรณี จตุพรม ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางลักขณา บวรฐิติชัยรัฐ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. นางอมรรัตน์ แก้วแหวน ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.ณิชวรรณ มานะงาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นายจรูญ หมอจีด ครู ชำนาญการพิเศษ
7. น.ส.สณัฐตา ชูชีพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมพร ภู่นาค ลูกจ้างประจำ
2. นายสุรัชต์ เสาศิริ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่