HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านกระทุ่มแท่น ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020111@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสามารถ ขวัญใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-2869-8876
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  97 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  56.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสามารถ ขวัญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ศุทธินี จงยาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. น.ส.ภาวิณี ต่วนไธสง ครู ชำนาญการ
4. นางพรเพ็ญ นพไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.สงวน เริญไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายมณฑล มาจันทึก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววรณัน บุญเขื่อง พนักงานราชการ
2. นางสุนทรียา พลยางนอก บุคลากรวิทยาศาสตร์
3. นายมานพ ค้าสบาย นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. นางสาวสุนันทา สอาดศรี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่