HRIS@Korat2

โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโคกรักษ์ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020110@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  37.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  21.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.กัญญารัตน์ ขยันงาน ครู ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.สุมนฉัตร อินทร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.จริญา แตงกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.ฐานัภภรณ์ แพงคำแหง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาววิลาวัลย์ เสนนอก นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวศิริลักษณ์ เซ็นทองหลาง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวบุญสม คร้าวหาญ พนักงานราชการ

แผนที่