HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง


ที่ตั้ง  หมู่ 13 บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020108@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-0262-3535
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  31.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวีรวัฒน์ จตุรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. น.ส.อาริยา กิ่งพุดซา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางอัญชุลี เคียงรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นายวัญณะชัย ฤทธิ์ไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางวราภรณ์ ฤทธิ์ไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.ศุภลักษณ์ คำสิงห์นอก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญหนา พึ่งพิง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
2. นางสาวดารณี พ่อค้า ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่