HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสระแก้ว


ที่ตั้ง  หมู่ 2 สระแก้ว ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020107@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7869-4677
suwit.bo@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  54 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ว่าที่ร.ต.สุวิทย์ บุญซำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางนิตยา วรรณทะมาศ ครู ชำนาญการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางกัญญาพัชร ซอยรัมย์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
2. นายอุทัย ดาวไธสง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่