HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าลี่


ที่ตั้ง  หมู่ 4 บ้านท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020106@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสำราญ ฝากไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 09-8743-0330
ผู้บริหารและครู  12 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  249 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
   

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสำราญ ฝากไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.ฐิติมา ม่วงศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางสุภาพร ขุนภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.กฤษณา ฝากไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
5. นางถิรมนัส ยอดบุญมา ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายประดิษฐ์ พิมพา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. นายประชาน สิงห์ลา ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางจริญญา เวียงสีมา ครู ชำนาญการพิเศษ
9. น.ส.วราภรณ์ ศรีอาภัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10. น.ส.นันท์นภัส วรรณวงศ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. นางราตรี ลวกไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
12. น.ส.มลฤดี พุดศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวอัญชลี นิลศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายปฎิวัติ ลาดแก้ว นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
3. นายนครินทร์ คำปลิว ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)
4. นายกรวิชญ์ หลีเคียนขู พนักงานราชการ

แผนที่