HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านสมสะอาด ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020105@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายประสาท แป้นนางรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-9849-3048
prasat.pa@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  62 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประสาท แป้นนางรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางธิดาพรรณ สายรัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
3. น.ส.จุฬารักษ์ หนุนกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.ประภาภรณ์ จันทรทีประ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปฏิภาณ วาปีทะ ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นางสาวพัชรียา เปลกไธสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
3. นายธนกร ปั่นสันเทียะ นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่