HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโนนสำราญ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020104@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายบัญชา ท่าทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-5775-7423
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  78 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 4
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายบัญชา ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
2. นางวาสนา คุ้มเมือง ครู ชำนาญการ
3. นายประทีป ราชาอินทร์ ครู ชำนาญการ
4. น.ส.ภาวินี ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
5. น.ส.พัชรี สืบเสระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมาน เหือดไธสง นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)
2. นางสาวสุรางคนา ปักกานาโต ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่