HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020102@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายวีรชัชช์ นิลทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 06-1258-9273
ผู้บริหารและครู  16 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  168 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  27.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
         

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวีรชัชช์ นิลทวี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นายธนากร บังพิมาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นางสุภาวดี ตับกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางเยาวลักษณ์ แปลกผักแว่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางสมนา สันบุญเป็ง ครู ชำนาญการพิเศษ
6. นายสามารถ สังข์สีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
7. นายสมหมาย มุ่งศีลธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ
8. นางสุวรรณี โตหมื่นไวย ครู ชำนาญการพิเศษ
9. นายอริย์รัช ทับทะมาศ ครู ชำนาญการพิเศษ
10. น.ส.วราภรณ์ คชรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
11. นางยุพา ทรัพย์สิน ครู ชำนาญการพิเศษ
12. นายศรีสุวรรณ ศรีหาตา ครู ชำนาญการพิเศษ
13. นายชัยวิชิต สายแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
14. นายณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
15. น.ส.วรรณภรณ์ บัวสาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
16. น.ส.สุพรรณี ชื่นจิตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ดุษิตา คำจันดา บุคลากรคณิตศาสตร์
2. นายเกริกวรรธน์ หมวดเมืองกลาง ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
3. นางสาวนิตยา ทองดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. นางสาวอัญชลี สังข์เสวี ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 15,000)
5. นายสมบัติ คงวงศ์ นักการภารโรง (ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 9,000)

แผนที่