HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะโก


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านตะโก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020100@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายเกรียงไกร จุฬารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-5479-0121
kriangkrai.ju@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  96 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 1
     

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเกรียงไกร จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.เมวิกา ทวีลาภ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายจักรพงษ์ กันเผือก ครู ชำนาญการพิเศษ
4. นางจีรนัน กันเผือก ครู ชำนาญการพิเศษ
5. น.ส.รัตติยา ตะเคียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6. นางดวงพร อาสนะธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางบุญนาค มีทอง พนักงานราชการ
2. นางสาวจีรภา การปลูก ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่