HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020097@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร --
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  68 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  35.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  17.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุนันทกานต์ มอนไธสง ครู ชำนาญการ
2. นายกฤษกร จันทรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ
3. นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ
4. น.ส.อภิญญากร มาตเทพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางพัชรา นามล้ำ ครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต
2. นายภูวดล เงินไทย นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่