HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี


ที่ตั้ง  หมู่ 3 บ้านหัวอ้อ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020096@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
นายสุรทิน โตหมื่นไวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-6244-6168
suratin.to@korat2.go.th
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  44.50 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.70 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
 

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุรทิน โตหมื่นไวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. น.ส.นิรมล พงษ์เสดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายสุธน พงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชัยพร ชัยชะนะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2. นายพิจิต ปัตเทสัง นักการภารโรง (กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน 9,000)
3. นางสาวณัฐมล นิยมสัตย์ ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่