HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองม่วงหวาน ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : 30020094@korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
นายสมดี พรหนองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 08-7260-7876
ผู้บริหารและครู  20 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  257 คน
จำนวนห้องเรียน  12 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  37.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ ห้วยแถลง 3
       

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมดี พรหนองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2. นางรัศมี จันทร์หอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3. นายสุภัทร วัชราภรณ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4. น.ส.จุฑารัตน์ วันทะวงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5. นางจีราภรณ์ จูมพลสา ครู ชำนาญการพิเศษ
6. น.ส.วาสนา ดวงตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7. น.ส.กันยารัตน์ แสนพรมราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8. น.ส.อรวรรณ สายสุนทร ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9. นางเนตรนภา แทนนคร ครู ชำนาญการ
10. น.ส.ไอลดา ทองจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11. นางเต็มดวง หวังปรุงกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ
12. น.ส.พวงทอง กลางสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
13. น.ส.นันทนา มูลวันดี ครู ชำนาญการพิเศษ
14. นายศุภฤกษ์ ทองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ
15. นายประยูร รำไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ
16. นางสุภาพร ธรรมธุระ ครู ชำนาญการพิเศษ
17. นายวสันต์ แสงเพชร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
18. นางปิยะดา แบบนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
19. น.ส.สิรธิดา สมศรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
20. น.ส.สิริพร บุญช่วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายธวัชชัย เฉิดจำเริญ พนักงานราชการ
2. นางสาวประภัสสร ทนาไธสง ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน 9,000)

แผนที่